FRK:s ÅRSMÖTE 2020 14 JUNI 16:00

Vi kan inte skjuta upp årsmötet mer.

Det blir ett utomhusmöte i Rosenparken nära Boulébanorna med medhavda stolar och 1,5-2 meters avstånd.
Är du det minsta förkyld/har de typiska symptom som följer med Corona så får du stanna hemma!

Den reviderade dagordningen för årsmötet ser ut som följande:

 1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna
 2. Fastställande av röstlängd och dagordning
 3. Val av ordförande att leda mötet
 4. Val av protokollförare
 5. Val av justerare tillika rösträknare
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse
 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning
 11. Behandling av motioner och förslag
 12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
 13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
 14. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 6.1-4
 15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1
 16. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9

Övriga ärenden: 

 1. Rapport från råttfångargruppen
 2. Rapport från detaljplanearbetet.
 3. Kort information om dagsläget i föreningen

Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen.

Endast den som är medlem i föreningen (och erlagt medlemsavgiften 600 kronor plus 1 kr i symboliskt arrende) på föreningens postgiro 889858-7 har rätt att rösta på årsmötet.

Ingen föranmälan behövs!