Årsmöte i Föreningen Riddersviks Kolonilotter

Måndagen den 16 mars kl 18:00-21:00

Kvarterslokalen SKB Älvdalsvägen 36, invid Åkermyntan

Lätt förtäring och registrering av röstberättigade kl 18:00. Mötet börjar ca 18:30.

Motioner ska vara skriftliga och senast fyra veckor innan, den 18 februari, ska motionerna vara FRK tillhanda på föreningens e-postadress. 

Dagordningen för årsmötet ser ut som följande:

 1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna
 2. Fastställande av röstlängd och dagordning
 3. Val av ordförande att leda mötet
 4. Val av protokollförare
 5. Val av justerare tillika rösträknare
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse
 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning
 11. Behandling av motioner och förslag
 12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
 13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
 14. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 6.1-4
 15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1
 16. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9

Övriga ärenden: 

 1. Koloniåret 2020
 2. Beslut om Miljödiplomering
 3. Rapport från råttfångargruppen
 4. Förslag om att ingå i Kyrkhamnsdagen
 5. Rapport från detaljplanearbetet.
 6. Val av ny toalettansvarig

Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen. Finns det fler frågor – som inte kan hänskjutas till motioner -hoppas jag att få dem med vändande post.

Eftersom vi bjuder på lättare ätbart så vill vi att ni anmäler er senast den 1 mars på riddersvikskolonilotter@gmail.com