Kallelse till FRKs årsmöte 12 mars 2019

Hej kolonister!

Härmed kallas samtliga medlemmar i Föreningen Riddersviks Kolonilotter till årsmöte tisdagen den 12:e mars i lokalen på Älvdalsvägen 36.
Samling för kaffe/te kl 18.30, årsmötet börjar kl 19.00!

Skicka din bekräftelse om deltagande via formuläret här nedan:

Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. (Skickas in via e-post riddersvikskolonilotter@gmail.com)
I enlighet med stadgarna skall följande ärenden behandlas vid årsmötet.

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd och dagordning
3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
4. Val av ordförande vid mötet
5. Val av protokollförare
6. Val av justerare
7. Val av rösträknare
8. Styrelsens förvaltningsberättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkningen
13. Behandling av motioner och förslag
14. Fastställande av ersättning till styrelse, suppleanter och revisorer
15. Fastställande av budget och avgifter
16. Val av ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av revisorer och suppleanter
18. Val av ombud
19. Val av valberedning
20. Övriga frågor

–   Stadgeändring, ändra antalet fasta medlemmar i styrelsen
–  Övriga funktionärer för uppgifter inom föreningen
–  Städdagar och radstädsveckorna under säsongen
Välkomna!
Styrelsen